Van toepassing vanaf 26 mei 2022

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Waaqt Arabic Dial (https://waaqt-arabicdial.com/). Op deze site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Waaqt Arabic DialWaaqt Arabic Dial biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze website, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hierin worden vermeld. Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, maakt u gebruik van onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de "Algemene verkoopvoorwaarden", inclusief eventuele aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die via een hyperlink in de voettekst zijn opgenomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die op de site browsen, verkopers, klanten, verkopers en/of content contributors zijn. Lees deze Verkoop- en gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van deze site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken en geen gebruik maken van de diensten die op de website worden aangeboden. Indien deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden. Alle nieuwe functies en tools die later aan deze shop worden toegevoegd, vallen ook onder deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden. Je kunt de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina raadplegen. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Als je de website blijft gebruiken of bezoeken nadat er wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent dit dat je deze wijzigingen accepteert.

Koppelingen van derden :
Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid van deze sites, en wij garanderen of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, website, product, dienst of ander item toegankelijk op of vanaf dergelijke sites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie die wordt uitgevoerd in verband met dergelijke websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

Verboden gebruik:
Naast de verbodsbepalingen in de Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor onwettige doeleinden; (b) anderen aan te zetten tot het uitvoeren van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) een regionale verordening of een internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of verordening te overtreden; (d) onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden; (e) iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te kwetsen, te belasteren, te denigreren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etnische afkomst, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of andere kwaadaardige codes uploaden of verzenden die gebruikt zullen of kunnen worden op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of een verwante of niet-verwante website of het internet nadelig beïnvloedt; (h) persoonlijke informatie van anderen verzamelen of traceren; (i) te spammen, te phishen, te kapen, informatie af te persen, te browsen, te zoeken of te scannen op het web (of enige andere bron); (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de veiligheidsmaatregelen van onze service, enige andere website of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van het verboden gebruik.

Clausule 1: Doel en toepassingsgebied
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) vormen de basis voor commerciële onderhandelingen.
De algemene verkoopvoorwaarden die hieronder worden beschreven, beschrijven de rechten en plichten van het bedrijf en de klant met betrekking tot de verkoop van goederen die onder de AVTG vallen.
Elke aanvaarding van het bestelformulier, met inbegrip van de clausule "Ik bevestig dat ik de bijgevoegde algemene verkoopsvoorwaarden heb gelezen en aanvaard", houdt in dat de koper deze algemene verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt. Deze clausule is te vinden op de betaalpagina en moet worden ingevuld voordat de bestelling kan worden geplaatst.

Door deze algemene voorwaarden te accepteren, verklaart u dat u meerderjarig bent in het land, de staat of de provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede deze website te laten gebruiken. Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden, noch mag u tijdens het gebruik van de service de wetten van uw rechtsgebied schenden (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechtwetten). U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard verzenden. Elke inbreuk op of schending van deze Algemene voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Services.

Clausule 2: Prijs
De prijzen van de verkochte goederen zijn de prijzen die gelden op de dag dat de bestelling wordt opgenomen. Ze worden uitgedrukt in euro's en berekend inclusief alle belastingen.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. Het verbindt zich er echter toe de bestelde goederen te factureren tegen de prijzen die bij de registratie van de bestelling worden aangegeven.

Clausule 3: Kortingen en rabatten
De vermelde prijzen zijn inclusief eventuele kortingen die Waaqt kan verlenen op basis van zijn resultaten of de overname van de verantwoordelijkheid door de koper voor bepaalde diensten.

Clausule 4: Korting
Er wordt geen korting verleend voor vroegtijdige betaling.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden
Bestellingen moeten volledig worden betaald:
- of met creditcard;
- of via bankoverschrijving ;
- of via PayPal ;

Clausule nr. 6: Clausule inzake eigendomsvoorbehoud
Waaqt behoudt zich de eigendom van de verkochte goederen voor tot volledige betaling van de prijs, in hoofdsom en bijbehoren. In dit verband behoudt Waaqt zich het recht voor om, indien de koper onder curatele of vereffening wordt gesteld, in het kader van de curatele alle verkochte en onbetaald gebleven goederen terug te vorderen.

Artikel 7: Levering
In overeenstemming met het "Overzicht" omvatten de AV het "Retourbeleid" & "Verzendbeleid" die op de site te vinden zijn.
De levering gebeurt door het afleveren van de goederen op de plaats die de koper op de bestelbon heeft aangegeven.
De levertijd die bij het plaatsen van de bestelling wordt aangegeven, is slechts een indicatie en wordt op geen enkele wijze gegarandeerd.
Bijgevolg geeft een redelijke vertraging in de levering van de producten geen aanleiding tot :
- de toekenning van schadevergoeding;
- annulering van de bestelling.
Goederen worden verzonden vanuit ons hoofdkantoor. Hierdoor kunnen we de kwaliteit en snelheid van de verzending controleren. Voor meer flexibiliteit en efficiëntie in ons leveringsproces kunnen sommige artikelen echter rechtstreeks vanuit onze leveranciers worden verzonden. Hierdoor kunnen we onze productcatalogus uitbreiden en tegelijkertijd concurrerende levertarieven bieden. Als er goederen ontbreken of beschadigd raken tijdens het transport, moet de koper bij ontvangst van de goederen alle nodige voorbehouden maken op het bestelformulier. Dit voorbehoud moet ook schriftelijk bevestigd worden binnen de vijf dagen na levering, per aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan het bedrijf.

Clausule 8: Overmacht
Waaqt kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van een van zijn verplichtingen beschreven in deze algemene verkoopsvoorwaarden te wijten is aan overmacht. Overmacht wordt gedefinieerd als elke externe, onvoorzienbare en onweerstaanbare gebeurtenis in de zin van artikel 1148 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

Clausule 9: Bevoegde rechter
Op elk geschil met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze algemene verkoopvoorwaarden is het Franse recht van toepassing.
Als er geen minnelijke schikking wordt getroffen, wordt het geschil doorverwezen naar de dichtstbijzijnde handelsrechtbank.

Clausule nr. 10: Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als de informatie op deze site onnauwkeurig, onvolledig of verouderd is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder uitgebreidere, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u vertrouwt op de inhoud van deze site, doet u dit op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische gegevens bevatten. Historische gegevens zijn per definitie niet actueel en worden alleen voor referentiedoeleinden verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk gewenst moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op de site bij te werken. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

Clausule nr. 11: Nauwkeurigheid van facturerings- en accountgegevens
We behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Dergelijke beperkingen kunnen ook gelden voor bestellingen die zijn geplaatst door of vanaf dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die gebruikmaken van hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat u bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, afkomstig lijken te zijn van verkopers, wederverkopers of distributeurs. Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en accountgegevens te verstrekken voor alle bestellingen die via onze winkel worden geplaatst. Je stemt ermee in om je account- en andere informatie, waaronder je e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen. Zie voor meer informatie ons Retourbeleid.

Clausule 12: Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingens
Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen kan bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie op de service of een bijbehorende website onnauwkeurig is, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt geplaatst). Wij zijn niet verplicht om informatie op de Service of een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve indien wettelijk vereist. Er mag niet worden vertrouwd op een gedefinieerde update- of vernieuwingsdatum op de Service of een verwante website om te concluderen dat de informatie op de Service of een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

Clausule 13: Scheidbaarheid
Indien een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling niettemin worden afgedwongen voor zover de wet dit toestaat en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, waarbij een dergelijke afscheiding geen invloed heeft op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Clausule 14: Gehele overeenkomst
Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Deze Algemene Voorwaarden of enig ander beleid of operationele regels door ons gepubliceerd op deze site of in verband met de Service vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie, voorstellen en overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, enige voorgaande versie van de Algemene Voorwaarden). Dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Voorwaarden zullen niet worden uitgelegd ten nadele van de partij die ze heeft opgesteld.

WETTELIJKE KENNISGEVING :
IDENTITEIT

De website www.waaqt-arabicial.com wordt gepubliceerd en beheerd door KHERACHI, een eenmanszaak, geregistreerd onder SIRET-nummer 949 896 773 00015.

Hoofdkantoor / Verkoop / Klantenservice : Rue de la Malafolie, 42500 Le Chambon-Feugerolles

WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS :

Manager: K. KHERACHI

CONTACT :

Je kunt onze klantenservice per e-mail bereiken op contact@waaqt-arabicial.com van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.
Neem in noodgevallen contact met ons op: +33 6 52 57 22 27

EMBEDDERS

De site wordt gehost door O2switch,

Deze site wordt gehost door O2SWITCH
Boulevard Gustave Flaubert 222-224
63000 Clermont-Ferrand
SARL o2switch met een kapitaal van 7500€.
RCS: Clermont-Ferrand - SIRET: 510 909 80700016 - BTW: FR35510909807
Het merk o2switch is geregistreerd bij INPI onder nummer 09 3 645 729.

Onze horloges Seiko Arabic Dial door hier te klikken.

Winkelwagen